Χρήσιμο βοηθητικό υλικό

Από το ένα στα πολλά: Ισοσύλλαβα αρσενικά ουσιαστικά

Πλήρης οδηγός δραστηριοτήτων - Φωνολογική αποκατάσταση Ψψ

Καρτέλες με καταλήξεις ρημάτων (Δραστηριότητα χωρίς χαρτί και μολύβι)