Χρήσιμο βοηθητικό υλικό

Πλήρης οδηγός δραστηριοτήτων - Φωνολογική αποκατάσταση Ψψ

Καρτέλες με καταλήξεις ρημάτων (Δραστηριότητα χωρίς χαρτί και μολύβι)