Επικοινωνιακό κλίμα στην τάξη. Ένας φαύλος κύκλος...

2017-03-15

Η επικοινωνία αποτελεί βασικό παράγοντα για την ύπαρξη θετικού κλίματος στην τάξη. Η δημιουργία γνήσιας επικοινωνίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, απαιτεί από τον πρώτο επιμονή και υπομονή.  

Οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης αποτελούν μία ομάδα παιδιών με ιδιαιτερότητες, και πιο συγκεκριμένα με αδυναμίες «στην απόκτηση βασικών σχολικών γνώσεων ή δεξιοτήτων γραμματισμού» (Στασινός, 2013, σελ.266). Η παρουσία ενός μαθητή με δυσκολίες μάθησης στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί πρόκληση για τον εκπαιδευτικό και φυσικά δημιουργεί εμπόδια στην ανάπτυξη της επικοινωνίας στην τάξη. Αυτό συμβαίνει διότι η οικεία ομάδα μαθητών υστερεί σε δεξιότητες γραμματισμού, άρα και επικοινωνίας.

Το γεγονός πως τα παιδιά αυτά δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, είτε γνωστικό είτε επικοινωνιακό, με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, δημιουργεί εμπόδια στις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ίδιους και την υπόλοιπη τάξη αλλά και τον εκπαιδευτικό. Ο τελευταίος οφείλει να επεξεργαστεί την περίπτωση κάθε μαθητή και να κατανοήσει εις βάθος το επίπεδο επικοινωνίας του, ουτως ώστε να είναι σε θέση να αλληλεπιδρά με το σύνολο της τάξης αποτελεσματικά.

Η εξέλιξη της σχολικής ψυχολογίας και παιδαγωγικής έχει δημιουργήσει τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός θετικού επικοινωνιακού κλίματος στη σχολική τάξη. Ωστόσο είναι στο χέρι του εκπαιδευτικού κατά πόσο θα επιτευχθεί το παραπάνω. Εξαιτίας των γρήγορων ρυθμών αυτή την εποχή και της υπέρογκης ύλης των σχολικών μαθημάτων, οι δάσκαλοι πολλές φορές αφήνουν στην άκρη την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων με στόχο τη δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη, και παραμένουν στην τυποποιημένη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να παραμερίζουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με δυσκολίες μάθησης, κάτι το οποίο δημιουργεί συγκρούσεις και προστριβές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι δάσκαλοι υιοθετούν την ιδέα πως κάποιος μαθητής (με δυσκολίες μάθησης) είναι αδιάφορος, ανοργάνωτος και «αδιάβαστος», οι δε μαθητές της οικείας ομάδας απογοητεύονται, λόγω της έλλειψης κινήτρων, και σταματούν την προσπάθεια. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος έχει αρνητικές επιπτώσεις στο επικοινωνιακό κλίμα του σχολείου.

Στασινός, Δ. (2013). Η ειδική εκπαίδευση 2020- Για μία συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση στο νέο-ψηφιακό σχολείο με ψηφιακούς πρωταθλητές. Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση.